2014

A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2014. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).

Programok 2014-ben:

2014. évben folytattuk a környezetvédelmi pályázati forrás segítségével Teskánd Körjegyzőség területén (Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde, Hottó, Teskánd) és környékén felszámolt illegális hulladéklerakók utógondozását és megfigyelését a környezet védelme érdekében.

2014. március 15-16-án népszerűségére tekintettel ismét elindítottuk GPS játékunkat. A „Navigátor Közhasznú Egyesület” és a „Varázs- Garázs GPS bolt” közös szervezésében geocaching játékot szerveztünk, amely időközben annyira népszerűvé vált, hogy díjakat sem kellett kitűzni, csupán a mozgás és a játék öröméért, a természetjárásért régi és új résztvevőkkel folyamatosan működik.

2014. július 2. Sporttevékenységünk keretében lehetőségünk nyílt 3 db Vivofit mozgásmérő karperec térítésmentes használatára is, melyet a Varázs-Garázs Zala Kft. GPS Bolt bocsátott rendelkezésre. Ezekkel a mérőeszközökkel zalaegerszegi fiatalokat a Vizslaparkban mozgásra ösztönöztünk. A készülék a mozgás mennyiségét rögzíti, így versengés indult a résztvevő fiatalok között

2014. augusztus 2. A Vivofit mozgásmérőkkel játékot, testmozgásos programot rendeztünk a Kisfaludy úti játszótér területén kisgyermekek részére. Igyekeztünk a mozgás szeretetét előtérbe helyezni, játékos versenyekkel buzdítottuk őket a részvételre.

2014.szeptember- október: Fontos számunkra a helyi természeti, környezeti értékek feltárása és megismertetése, környezettudatos magatartásminták közvetítése, ezért környezettudatosság növelésére irányuló kampányokat, játékokat, túrákat szerveztünk különböző korosztályok számára.

További megvalósítandó céljaink: A természeti értékek bemutatása, a gyermek- és felnőtt lakosság folyamatos, aktuális információkkal való ellátása, a környezettudatos és egészséges életmód iránti felelősségvállalás, a természeti-kulturális értékek védelme, megőrzése iránti elkötelezettség kialakítása, erősítése.

Napjainkra a magyar lakosság tájékozottsága ugyan nőtt a környezetvédelmi kérdésekben, azonban még mindig csak mérsékeltnek mondható. Az állampolgárok környezeti ismereteiről, készségeiről és hajlandóságáról készült felmérések azt mutatják, hogy értékrendjükben fontos szerepet tölt be a környezet, de az egyéni cselekvésekben még mindig csak ritkán jelenik meg a környezettudatos gondolkodásmód.

A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek a szűkebb és tágabb környezetük állapotáról, az ökoszisztéma szolgáltatások fontosságáról. A környezettudatos viselkedés elterjedését, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segítik a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű cselekvések támogatása, bemutatása, elismerése, illetve a környezeti szempontból helytelen viselkedés, közösségnek okozott kár számonkérése és társadalmi elítélése.

Az egyesület fentebb leírt fejlesztési céljai megvalósítása érdekében 2014. évben több alkalommal támogatási kérelmet nyújtott be az alábbi témakörökben:

1. 2014. február

„Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen” NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005 című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Pályázat címe: ÖKO-MMANDÓ a ZÖLD Egerszegért

Zalaegerszeg város vezetése ökováros létrehozását tűzte ki célul. Mindent megtesz annak érdekében, hogy Zalaegerszeg élhető város legyen. Öko-mmandó projektünkkel mi is ehhez a nemes célkitűzéshez csatlakoztunk volna, hiszen egyesületünk legfontosabb tevékenysége a környezet védelme, megóvása mindazon hatásoktól, amelyek az emberiség igényeinek kielégítése céljából veszélyeztetik vagy visszafordíthatatlanul károsítják környezetünket.

2. 2014. május

„Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1-B2-12” című

városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására

Pályázat címe: Lépésről – lépésre egészségünkért!

Célja: Zalaegerszegen és környékén élő gyermekek, fiatalok, idősek bevonása a mindennapos testmozgás örömeibe a modern technikai eszközök segítségével, játékos formában. A hordható vívofit eszköz használata, testmozgás ösztönzése. Célunk volt, hogy a program befejezése után is hasznosítsák megszerzett ismereteiket egészségük érdekében, geocaching túráink segítségével minden korosztályt mozgásra invitálni, Zalaegerszeg legfőbb látnivalóinál elhelyezett kincskereső ládák felkutatásával országosan meghirdetett verseny keretében. Az egyesület a tervezett fejlesztési célja Göcsej hagyományai, kulturális, építészeti és természeti örökségei megismertetéséhez hozzájárulni, illetve a helyi lakosság és az egyesületi tagok sport és kultúra iránti igényeit színvonalas módon kielégíteni.

A pályázatírás és egyéb pályázati adminisztrációs kiadások mind tagjaink illetve támogatóink társadalmi munkájában ingyenesen készültek el.

Pályázatainkat sajnálatos módon forráshiány miatt elutasították.

Korábbi, 2013-ban benyújtott NEA-MA-14-SZ pályázatunkat(sportrendezvény szervezésére) is forráshiány miatt elutasították, melynek megvalósítása 2014-ben történt volna.

Terveink, célkitűzésünk, hogy 2015-ben is részt veszünk minden olyan rendezvényen, ahol tehetünk valamit környezetünkért, egészségünkért, bemutatkozhatunk, népszerűsíthetjük egyesületi tevékenységünket, pályázati lehetőségek maximális kihasználásával.

A beszámolót a közgyűlés 2015. május 8-án elfogadta.

Zalaegerszeg, 2015. május 15.                                                            Fodor János           elnök, a tagok nevében

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tárgyév: Törvényszék:
2 0 1 4

20 Zalaegerszegi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Családi név Első utónév További utónevek
Fodor János
Fodor János
Borsos Mária
Előtag
Magyarország
Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje:

Zalaegerszeg

1 9 5 4 0 6 1 8

Szervezet neve:A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Navigátor Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege t – ^ ,

Z,J ° (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 15 32
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 15 32
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 32
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 15 32
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 15 32
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN 15 32

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

•nn:r
Ilii
lllll
lllll [JriJ
lllll

Szervezet neve:

Navigátor Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása , , . . ,

(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 20 19 20 19
– tagdíj, alapítótól kapott befizetés 5 5 5 5
– támogatások 15 14 15 14
– adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
– alapítótól kapott befizetés
– támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 20 19 20 19
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások 2 1 2 1
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 2 3 2
Ji

ínn f

ÍTTT1

t\ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
lllll

lllll

H egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
tllll

Szervezet neve:

Navigátor Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 5 3 5 3
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 15 16 15 16
12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0
D. Adózott eredmény (C-12) 15 16 15 16
13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0
E. Tárgyévi eredmény (D-13) 15 16 15 16
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg 20 14 20 14
F. Közszolgáltatási bevétel
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék |—| |ggn ® Nem
Ji

ínn f

ÍTTT1

t\ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
lllll

lllll

H egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
tllll

Szervezet neve:

Navigátor Közhasznú Egyesület

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban )
4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
0 0
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
0 0
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
0 0
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 0 0
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 0 0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
0 0
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)
0 0
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Navigátor Közhasznú Egyesület Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

1 3                                                                                                  3                                                                                            (Adatok  ezer   forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 20 19
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 20 14
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 0 5
H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 3
1. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény 15 16
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, – Ft] m
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] m
Ectv. 32. § (5) b) ](J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Nyilatkozat

1. A Navigátor Egyesület eddigi működése során nem részesült költségvetési támogatásban.

2. A Navigátor Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2015..05.30.                                                                                                                                                             Fodor János