2011

A Navigátor Egyesület közhasznúsági jelentése 2011. évre

A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2011. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).

Programok 2011-ben

– 2011. május:

A “Navigátor Közhasznú Egyesület”, és a Csonkahegyhát Körjegyzőség (Csonkahegyhát; Dobronhegy; Milejszeg; Németfalu; Pálfiszeg) megállapodása, a Körjegyzőség területén levő illegális hulladéklerakók feltérképezésére

– 2011. május vége:

Megkezdtük a felkutatását az illegális lerakóknak, Csonkahegyhát körjegyzőség területén!

– 2011. augusztus:

A tavalyi rendezvény sikerére tekintettel, újból megrendezésre került geocaching (tájékozódási, geoláda keresési) verseny Böde területén!

– 2011. szeptember – október – november:

A Zalai Hírlappal karöltve szeptember 11.-től, nyolc hétvégén geocaching (tájékozódási, geoláda keresési) verseny Fejér, Vas, Veszprém és Zala megyében!

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

KIMUTATÁS

Tételek

Összeg (eFt)

Összeg (eFt)

Nyitó adatok:

2010.

2011.

1

Bank nyitó egyenleg

80

29

2

Pénztár nyitó egyenleg

38

3

3

Összesen

118

32

4

Közhasznú tevékenység bevételei:

5

Támogatás

167

6

Adományok egyéb szervezetektől

7

Pályázati úton nyert

8

Tagdíj

5

5

9

Egyéb bevételek 1%

25

47

10

Összesen

197

52

11

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)

12

Anyagjellegű ráfordítások

13

Anyagköltség

14

Igénybe vett szolgáltatások

15

Közvetített szolgáltatások

16

Egyéb szolgáltatások

17

Személyi jellegű ráfordítások

18

Bérköltség

19

Bérjárulékok

20

Személyi jellegű egyéb kifizetések

21

Egyéb költségek, ráfordítások

22

Egyéb ráfordítások

3

3

23

Adott természetbeni támogatások

24

Adott pénzbeni támogatások

25

Kölcsön vissza

280

26

Összesen

283

3

27

Közhasznú tevékenység eredménye

32

81

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban

Adományok alapítóktól

Adományok központi költségvetésből

Adományok helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

167

0

Adományok magánszemélyektől

Adományok cégektől

Adományok külföldről

Pályázati úton nyert támogatás

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány

Az Egyesület 2011-ben SZJA 1% támogatásban részesült.

25

47

A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői 2011-ben nem részesültek juttatásban..

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok eFt

Sor

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

szám

2010.

2011.

1

A. Befektetett eszközök

2

I. Immateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5

B. Forgóeszközök

6

I. Készletek

7

II. Követelések

8

III. Értékpapírok

9

IV. Pénzeszközök

32

81

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

Eszközök (aktívák) összesen

32

81

12

D. Saját tőke

13

I. Jegyzett tőke

14

II. Tőkeváltozás

15

III. Lekötött tartalék

16

IV. Értékelési tartalék

17

V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből

32

81

18

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20

E. tartalék

21

F. kötelezettségek

22

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25

G. Passzív időbeli elhatárolások

26

Források (passzívák) összesen

32

81

2011-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2011. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-

A tétel megnevezése

Előzőév

Tárgyév

szám

2010

2011

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele

315

84

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

c) helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

167

d) egyéb (nyitó, 1%)

143

79

2

Pályázati úton elnyert támogatás

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4

Tagdíjból származó bevétel

5

5

5

Egyéb bevétel

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

C

ÖSSZES BEVÉTEL

315

84

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai

283

3

6

Anyagjellegű ráfordítások

7

Személyi jellegű ráfordítások

8

Értékcsökkenési leírás

9

Egyéb ráfordítások

280

1

10

Pénzügyi műveletek ráfordításai

3

2

11

Rendkívüli ráfordítások

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

283

3

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény

H

Adófizetési kötelezettség

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

32

81

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

Tájékoztató adatok

A

Személyi jellegű ráfordítások

1

Bérköltségek

ebből: – megbízási díjak

– tiszteltdíjak

2

Személyi jellegű ráfordítások

3

Bérjárulékok

B

A szervezet által nyújtott támogatások

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2012. március 31.

Az Egyesület vezetője (képviselője) Fodor János
Nyilatkozat

. A Navigátor Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2012. 03. 31.                                                                                                                                                   Fodor János