2013

A Navigátor Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése 2013. évre

A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2013. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).

Programok 2013-ban

2013. januárban saját GPS játékunkat elindítottuk!

A „Navigátor Közhasznú Egyesület” és a „Varázs- Garázs GPS bolt” közös szervezésében, elindítunk egy új geocaching játékot, melyben GPS-el, GPS-es telefonnal, esetleg PDA, vagy jó papírtérkép olvasási készséggel lehet részt venni. Egy-egy játék alkalmával, három nehézségi fokozattal indulunk:

1. Családi (városi) kisgyermekkel és babakocsival is megközelíthető helyeken.

2. Haladó (gyalogos turistautak, kerékpár utak közelében)

3. 3. Profi (Elkötelezett gyalogos túrázó, Mountain bike Quad, Motor, Terepjáró)

Ezért Egyesületünk vásárolt 2 db Túra GPS-t, melyek segítségével a geocaching játékhoz szükséges nevezetes helyeket felmértük és koordináta szerint, mindkét játékban, minden kategóriában ki is tűztük, a felkeresendő pontokat

Sorsolás és eredményhirdetés két alkalommal volt 2013. május 2-án és 2013. augusztus 2-án, minkét alkalommal, a játékban résztvevőversenyzők jelenlétében.

Az első verseny a Tél miatt januártól-április végéig tartott, sikerült szponzorokat bevonni, az ajándékok miatt, amit a nyertesek, a helyszínen átvettek, az események fotóit facebook oldalunkon is közzétettük: https://www.facebook.com/bator.navigator

A második verseny a májustól-július végéig tartott, a meglévő szponzorokkal, az ajándékokat a nyertesek, a helyszínen átvettek, az események fotóit facebook oldalunkon szintén közzétettük: https://www.facebook.com/bator.navigator

Tervbe vettük még 10 db Vivofit karperec vásárlását is, melynek a leglényegesebb funkciója, hogy mozgásra ösztönözve, továbblépjen az egészségesebb életvitel felé, rögzítve a mozgás mennyiségét, amivel különböző versenyeket lehet rendezni, jelen esetben 10 fővel, vagy 10 csapattal.

Az év második felében, egyesületünk, pályázatott nyújtott be erre és a geocaching játékok lebonyolítására, amit sajnos nem nyertünk meg, de 2014-ben, új lehetőség adódott ugyanezen pályázat ismételt benyújtására.

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

KIMUTATÁS

Tételek

Összeg (eFt)

Összeg (eFt)

Nyitó adatok:

2012.

2013.

1

Bank nyitó egyenleg

75

92

2

Pénztár nyitó egyenleg

7

12

3

Összesen

82

104

4

Közhasznú tevékenység bevételei:

5

Támogatás

6

Adományok egyéb szervezetektől

7

Pályázati úton nyert

8

Tagdíj

5

5

9

Egyéb bevételek 1%

20

2

10

Összesen

25

7

11

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)

12

Anyagjellegű ráfordítások

13

Anyagköltség

93

14

Igénybe vett szolgáltatások

15

Közvetített szolgáltatások

16

Egyéb szolgáltatások

17

Személyi jellegű ráfordítások

18

Bérköltség

19

Bérjárulékok

20

Személyi jellegű egyéb kifizetések

21

Egyéb költségek, ráfordítások

22

Egyéb ráfordítások

3

3

23

Adott természetbeni támogatások

24

Adott pénzbeni támogatások

25

Kölcsön vissza

26

Összesen

3

96

27

Közhasznú tevékenység eredménye

104

15

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban

Adományok alapítóktól

Adományok központi költségvetésből

Adományok helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

Adományok magánszemélyektől

Adományok cégektől

Adományok külföldről

Pályázati úton nyert támogatás

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány

Az Egyesület 2011-ben SZJA 1% támogatásban részesült.

20

2

A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői 2011-ben nem részesültek juttatásban..

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok eFt

Sor

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

szám

2012.

2013.

1

A. Befektetett eszközök

2

I. Immateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5

B. Forgóeszközök

6

I. Készletek

7

II. Követelések

8

III. Értékpapírok

9

IV. Pénzeszközök

104

15

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

Eszközök (aktívák) összesen

104

15

12

D. Saját tőke

13

I. Jegyzett tőke

14

II. Tőkeváltozás

15

III. Lekötött tartalék

16

IV. Értékelési tartalék

17

V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből

104

15

18

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20

E. tartalék

21

F. kötelezettségek

22

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25

G. Passzív időbeli elhatárolások

26

Források (passzívák) összesen

104

15

2013-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2014. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-

A tétel megnevezése

Előzőév

Tárgyév

szám

2012.

2013.

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele

25

7

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

c) helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

d) 1%

20

2

2

Pályázati úton elnyert támogatás

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4

Tagdíjból származó bevétel

5

5

5

Egyéb bevétel

6

Nyitó

82

104

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

C

ÖSSZES BEVÉTEL

107

111

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai

3

96

6

Anyagjellegű ráfordítások

7

Személyi jellegű ráfordítások

8

Értékcsökkenési leírás

91

9

Egyéb ráfordítások

1

2

10

Pénzügyi műveletek ráfordításai

2

3

11

Rendkívüli ráfordítások

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

3

96

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény

H

Adófizetési kötelezettség

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

104

15

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

Tájékoztató adatok

A

Személyi jellegű ráfordítások

1

Bérköltségek

ebből: – megbízási díjak

– tiszteltdíjak

2

Személyi jellegű ráfordítások

3

Bérjárulékok

B

A szervezet által nyújtott támogatások

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2014. március 31.

Az Egyesület vezetője (képviselője) Fodor János
Nyilatkozat

A Navigátor Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2014. 03. 31.                                                                                                                                                          Fodor János