2007

A Navigátor Egyesület közhasznúsági jelentése 2007. évre
A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2007. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).
Programok 2007-ben
Illegális hulladéklerakók feltérképezése Zalaegerszegen és környékén
Megkezdtük Zalaegerszegen és környékén az illegális hulladéklerakók felkutatását, feltérképezését. A hulladék mennyiségének, jellegének, pontos meghatározásának (helyrajzi szám és GPS koordináták) megjelölésével, fényképekkel.
Illegális hulladéklerakók feltérképezése Teskánd Körjegyzőségen és környékén
Megkezdtük Teskánd Körjegyzőség (Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde, Hottó, Teskánd) és környékén az illegális hulladéklerakók felkutatását, feltérképezését. A hulladék mennyiségének, jellegének, pontos meghatározásának (helyrajzi szám és GPS koordináták) megjelölésével, fényképekkel.
VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Tételek Összeg (eFt)
Nyitó adatok:
1 Bank nyitó egyenleg 0
2 Pénztár nyitó egyenleg 0
3 Összesen 0

Közhasznú tevékenység bevételei:
4 Adományok alapítóktól 5
5 Adományok egyéb szervezetektől 0
6 Pályázati úton nyert 0
7 Egyéb bevételek 0
8 Összesen 5

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)
Anyagjellegű ráfordítások 0
7 Anyagköltség 0
8 Igénybe vett szolgáltatások 0
9 Közvetített szolgáltatások 0
10 Egyéb szolgáltatások 0
Személyi jellegű ráfordítások 0
11 Bérköltség 0
12 Bérjárulékok 0
13 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
Egyéb költségek, ráfordítások 4
14 Egyéb ráfordítások 0
15 Adott természetbeni támogatások 0
16 Adott pénzbeni támogatások 0
17 Összesen 0

18 Vállalkozási tevékenység eredménye 0

Mérlegtételek változása
19 Tőkebefizetés 0
20 Tárgyi eszközök beszerzése 0
21 Kötelezettségek változása 0
22 Passzív időbeli elhatárolás változása 0
23 Vevőkövetelés változása 0
24 Értékpapír eladása 0
25 Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) 0
26 Aktív időbeli elhatárolás változása 0
27 Összesen 0

28 Egyenleg (3+8-17+18+27) 5 4

Záró adatok
Bank záró egyenleg 1
Pénztár záró egyenleg 0
0

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban

Adományok alapítóktól 0
Adományok központi költségvetésből 0
Adományok helyi önkormányzattól 0
Adományok magánszemélyektől 0
Adományok cégektől 0
Adományok külföldről 0
Pályázati úton nyert adományok 0
Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány 0
0
Az Egyesület 2007-ben SZJA 1% támogatásban nem részesült.

A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői 2007-ben nem részesültek juttatásban.

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel
9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok eFt
Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
szám Nem létezett 2007.12.31
1 A. Befektetett eszközök 0 0
2 I. Immateriális javak 0 0
3 II. Tárgyi eszközök 0 0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
5 B. Forgóeszközök 0 0
6 I. Készletek 0 0
7 II. Követelések 0 0
8 III. Értékpapírok 0 0
9 IV. Pénzeszközök 0 0
10 C. Aktív idobeli elhatárolások 0 0

11 Eszközök (aktívák) összesen 0 0

12 D. Saját toke 0 0
13 I. Jegyzett toke 0 0
14 II. Tőkeváltozás 0 0
15 III. Lekötött tartalék 0 0
16 IV. Értékelési tartalék 0 0
17 V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből 0 0
18 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
20 E. Céltartalékok 0 0
21 F. kötelezettségek 0 0
22 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0
25 G. Passzív idobeli elhatárolások 1

26 Források (passzívák) összesen 0 0

2007-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Keltezés: Zalaegerszeg, 2008. június 30.
A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János
19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel
9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban
Tétel- A tétel megnevezése Előzőév Tárgyév
szám Nem létezett 2007
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 0
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0
a) alapítótól 0 0
b) központi költségvetésből 0 0
c) helyi önkormányzattól 0 0
d) egyéb 0 0
2 Pályázati úton elnyert támogatás 0 0
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
4 Tagdíjból származó bevétel 0 0
5 Egyéb bevétel 0 0

B Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

C ÖSSZES BEVÉTEL 0 0

D Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0
7 Anyagjellegű ráfordítások 0 0
8 Személyi jellegű ráfordítások 0 0
9 Értékcsökkenési leírás 0 0
10 Egyéb ráfordítások 0 0
11 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
12 Rendkívüli ráfordítások 0 0

E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 0 0

G Adózás előtti vállalkozási eredmény 0 0
H Adófizetési kötelezettség 0 0

I TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 0 0

J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 0 0

E TÁRGYÉVI EREDMÉNY 0 0

Tájékoztató adatok
A Személyi jellegu ráfordítások 0 0
1 Bérköltségek 0 0
ebből: – megbízási díjak 0
– tiszteltdíjak 0 0
2 Személyi jellegű ráfordítások 0 0
3 Bérjárulékok 0 0
B A szervezet által nyújtott támogatások 0

Keltezés: Zalaegerszeg, 2008. június 30.
A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János

Nyilatkozat
1. A Navigátor Egyesület eddigi működése során nem részesült költségvetési támogatásban.
2. A Navigátor Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást.

A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2008..06.30.                                                                                                                                                        Fodor János