2010

A Navigátor Egyesület közhasznúsági jelentése 2010. évre

A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2010. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).

Programok 2010-ben

A már felszámolt lerakatok, figyelése, gondozása.

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

KIMUTATÁS

Tételek

Összeg (e. Ft)

Összeg (e. Ft)

Nyitó adatok:

2009.

2010.

1

Bank nyitó egyenleg

1252

80

2

Pénztár nyitó egyenleg

3

38

3

Összesen

1255

118

Közhasznú tevékenység bevételei:

4

Támogatás

167

5

Adományok egyéb szervezetektől

6

Pályázati úton nyert

1236

0

Tagdíj

5

5

7

Egyéb bevételek 1%

1051

25

8

Összesen

2292

197

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)

Anyagjellegű ráfordítások

0

0

7

Anyagköltség

20

8

Igénybe vett szolgáltatások

9

Közvetített szolgáltatások

10

Egyéb szolgáltatások

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

11

Bérköltség

12

Bérjárulékok

13

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Egyéb költségek, ráfordítások

0

0

14

Egyéb ráfordítások

3409

3

15

Adott természetbeni támogatások

16

Adott pénzbeni támogatások

17

Kölcsön vissza

280

18

Összesen

3429

283

19

Közhasznú tevékenység eredménye

118

32

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA e. Ft-ban

Adományok alapítóktól

Adományok központi költségvetésből

0

0

Adományok helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

236

167

Adományok magánszemélyektől

0

0

Adományok cégektől

0

0

Adományok külföldről

0

0

Pályázati úton nyert támogatás

1000

0

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány

0

0

0

0

Az Egyesület 2010-ben SZJA 1% támogatásban nem részesült.

25

A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői 2010-ben nem részesültek juttatásban.

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok e. Ft

Sor

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

szám

2009.

2010.

1

A. Befektetett eszközök

0

0

2

I. Immateriális javak

0

0

3

II. Tárgyi eszközök

0

0

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

5

B. Forgóeszközök

0

0

6

I. Készletek

0

0

7

II. Követelések

0

0

8

III. Értékpapírok

0

0

9

IV. Pénzeszközök

118

32

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

Eszközök (aktívák) összesen

118

32

12

D. Saját tőke

0

0

13

I. Jegyzett tőke

0

0

14

II. Tőkeváltozás

0

0

15

III. Lekötött tartalék

0

0

16

IV. Értékelési tartalék

0

0

17

V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből

118

32

18

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

20

E. tartalék

21

F. kötelezettségek

0

0

22

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

23

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25

G. Passzív időbeli elhatárolások

26

Források (passzívák) összesen

118

32

2010-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2011. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

adatok e. Ft-

Tétel-

A tétel megnevezése

Előzőév

Tárgyév

szám

2009.

2010

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele

0

0

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

a) alapítótól

0

0

b) központi költségvetésből

c) helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

236

167

d) egyéb

2306

143

2

Pályázati úton elnyert támogatás

1.000

0

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4

Tagdíjból származó bevétel

5

5

5

Egyéb bevétel

0

0

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

C

ÖSSZES BEVÉTEL

3547

315

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai

3429

283

7

Anyagjellegű ráfordítások

20

8

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

9

Értékcsökkenési leírás

0

0

10

Egyéb ráfordítások

3400

280

11

Pénzügyi műveletek ráfordításai

9

3

12

Rendkívüli ráfordítások

0

0

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

3429

283

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény

0

0

H

Adófizetési kötelezettség

0

0

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY

0

0

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

118

32

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

0

0

Tájékoztató adatok

A

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

1

Bérköltségek

0

0

ebből: – megbízási díjak

0

0

– tiszteltdíjak

0

0

2

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3

Bérjárulékok

0

0

B

A szervezet által nyújtott támogatások

0

0

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2011. március 31.

Az Egyesület vezetője (képviselője) Fodor János

Nyilatkozat

. A Navigátor Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2011. 03. 31.                                                                                                                                                           Fodor János